You are here

Contact us
  • 00966 11 4677713

  • 00966 11 4677711

  • dsamangr@ksu.edu.sa

  • Building Number: 17

  • 00966 11 4677713-
  • 00966 11 4677713
  • dsamangr@ksu.edu.sa